В Бельгії планують найняти 2000 співробітників для ідентифікації коронавірусу

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 23, 2020: Detecting COVID-19 coronavirus antibodies using a polymerase chain reaction (PCR) kit for COVID-19 coronavirus testing at the Federal Research and Clinical Center of Physical-Chemical Medicine of the Federal Medical and Biological Agency (FMBA). Sergei Fadeichev/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Èäåíòèôèêàöèÿ àíòèòåë ê êîðîíàâèðóñó COVID-19 ïî äàííûì èç ÷èïà äèàãíîñòè÷åñêîãî íàáîðà ÏÖÐ (ïîëèìåðàçíîé öåïíîé ðåàêöèè) â ëàáîðàòîðèè ÔÍÊÖ ôèçèêî-õèìè÷åñêîé ìåäèöèíû ÔÌÁÀ Ðîññèè. Ñåðãåé Ôàäåè÷åâ/ÒÀÑÑ

Регіональні органи влади Бельгії планують найняти 2 тисячі співробітників, в завдання яких входитиме ідентифікація громадян, потенційно заражених коронавірусом.

Нові співробітники будуть намагатися ідентифікувати, з ким контактували інфіковані люди. Їм буде запропоновано пройти тест на covid-19. Ті, хто буде оголошений носієм вірусу, повинні будуть ізолюватися на два тижні. Таке відстеження контактів є частиною стратегії поступової відмови від карантинних заходів. Валлонія планує найняти 600 співробітників, Брюссель і Фландрія – 200 і 1200 відповідно.